Türkiye Belediyeler Birliği, ülkemizdeki bütün belediyeleri temsil etmek üzere 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20’nci maddesi hükmüne göre ülke düzeyinde kurulmuş tek yerel yönetim birliğidir. Belediyelerin tamamının doğal üyesi olduğu Birliğimizin görevleri arasında belediyelerin menfaatlerini korumak, belediyelerle ilgili yasa hazırlıklarında görüş bildirmenin yanında mahalli idarelere rehberlik etmek; mahalli idareler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari deneyim bilgi değişimini teşvik etmek; iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardım etmek de yer almaktadır.

Bu kapsamda, teknik konularda belediyelerimizin karşılaştığı sorunları belirlemek, çözüm önerileri üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmak, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla programlar ve dokümanlar oluşturmak, birliğimize intikal eden mevzuat taslaklarını değerlendirerek görüş oluşturmak, uygulamaya yönelik politikalar geliştirmek ve benzeri amaçlarla Çalışma Komisyonları kurulmuştur. Çalışma komisyonlarına üyelik ve çalışma usulleriyle ilgili hususlar 23/10/2013 tarihli birliğimiz yönergesiyle belirlenmiştir. Gerek komisyon üyelerimize iletişim ve çalışma ortamı sunmak gerekse yönergenin 5. maddesinde “Komisyonun ihtiyaç duyması ve Birlik yönetiminin uygun görmesi durumunda üniversiteler, diğer kamu/kurum ve kuruluşları, bölge birlikleri ve özel sektör mensuplarından konunun uzmanı kişiler davet edilebilir. Bu uzmanlar komisyonlarda geçici süreli olarak görev alabilirler.” şeklinde belirtilmiş olup ayrıca 8. Maddesinde “üzerinde çalışılması kararlaştırılan konulardan, komisyon üyesi olmayan belediye çalışanlarının katkısı gerekenler Birlik internet sayfasında ilan edilerek, Birliğin hazırlayacağı teknik altyapı aracılığıyla uzman personelin görüş, öneri ve katkıları alınır.” ifadeleri yer almaktadır. Birikimlerini paylaşmak isteyen çalışanların katılımını sağlamak maksadıyla bu forum oluşturulmuştur.

Belediyelerimizin artan görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için “Birlikte Belediyecilik” sloganıyla hareket eden Birliğimizin oluşturduğu foruma uzmanlığınızla katılarak destek vermek istiyorsanız lütfen üye olunuz.